Estatuts

Estatuts de l’AFB – Agrupament Ferroviari de Barcelona. Actualització 1 de juny del 2013

CAPÍTOL PRIMER. LA DENOMINACIÓ, EL DOMICILI, LA DURADA I ELS OBJECTIUS DE L’AFB – AGRUPAMENT FERROVIARI DE BARCELONA

 Article 1

Amb la denominació d’AFB-AGRUPAMENT FERROVIARI DE BARCELONA, abreujadament AFB (que és la denominació que es farà servir a partir d’aquest moment) es constitueix aquesta entitat privada de caràcter cultural, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Que aquesta associació esta inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 13.576

 Article 2

 2.1.0. El domicili social de l’AFB s’estableix a la ciutat de Barcelona, al carrer de l’Abat Odó, núm. 71, segon pis, a dins dels locals de l’Ateneu de Sant Andreu, amb districte postal E-08030.

 2.2.0. En el cas de variació del domicili social, es comunicarà a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i a totes aquelles institucions i federacions en quals està inscrita aquesta associació.

 Article 3

 3.1.0. Els objectius de l’AFB, tots d’interès general, són:

 3.1.1. Activitats de divulgació ferroviària, amb mitjans mecànics, gràfics, electrònics, informàtics, fotogràfics, incloent-hi fotocòpies i gravacions, o els que siguin més adients.

 3.1.2. Mantenir un fons documental, mitjançant biblioteca, hemeroteca, arxiu relacionat amb el tema ferroviari, la seva història i el seu desenvolupament.

 3.1.3. Investigació i desenvolupament de tècniques per ferrocarril a escala reduïda.

 3.1.4. Modelisme ferroviari a diferents escales, tant de material mòbil com d’instal·lacions ferroviàries.

 3.1.5. Realització d’exposicions i/o mostres gràfiques relacionades amb el ferrocarril.

 3.1.6. Sortides i excursions a diferents patrimonis ferroviaris, mitjançant el ferrocarril, metro, tramvia, o altres mitjans de transport i/o comunicació.

 3.1.7. Organització i gestió d’espais destinats als socis, entitats i públic en general.

 3.1.8. Col·laboració amb entitats i associacions de caràcter públic i/o privat que tinguin interès en el tema ferroviari.

 3.1.9. Col·laboració en tots els actes i accions que siguin d’interès ferroviari i dels socis de l’AFB.

3.2.0. Per aconseguir les seves finalitats, l’AFB realitza les activitats següents:

3.2.1. Activitats de divulgació ferroviària, amb mitjans mecànics, gràfics, electrònics, informàtics, fotogràfics, incloent-hi fotocòpies i gravacions, o els que siguin més adients.

3.2.2. Mantenir un fons documental, mitjançant biblioteca, hemeroteca, arxiu fotogràfic i altres mitjans, tots relacionats amb el tema ferroviari, la seva història i el seu desenvolupament.

 3.2.3. Investigació i desenvolupament de tècniques per ferrocarril a escala reduïda.

 3.2.4. Modelisme ferroviari a diferents escales, tant de material mòbil com d’instal·lacions ferroviàries.

 3.2.5. Realització d’exposicions i/o mostres gràfiques relacionades amb el ferrocarril.

3.2.6. Sortides i excursions a diferents patrimonis ferroviaris, mitjançant el ferrocarril, metro, tramvia, o altres mitjans de transport i/o comunicació.

3.2.7. Organització i gestió d’espais destinats als socis, les entitats i el públic en general.

3.2.8. Col·laboració amb entitats i associacions de caràcter públic i/o privat que tinguin interès en el tema ferroviari.

3.2.9. Col·laboració en tots aquells actes i accions que siguin d’interès ferroviari i del soci o sòcia de l’AFB.

3.2.10. Utilització de les noves tecnologies amb finalitat documental i amb la de donar a conèixer l’entitat.

3.3.0. S’exclou expressament tot ànim de lucre.

El resultat de les activitats econòmiques que porti a terme l’AFB en compliment dels seus objectius revertiran en ell mateix i no es podran repartir entre els socis o sòcies, membres de Junta Directiva ni a tercers.

 Article 4

Sense perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin al Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona, les activitats per desenvolupar relacionades amb el ferrocarril, de caràcter culturals i d’altres, no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 Article 5

 5.1.0. El funcionament de l’AFB es regeix per principis democràtics i representatius, i la seva sobirania plena resideix en l’Assemblea General.

 5.2.0. L’AFB es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments interns de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i que posteriorment puguin desenvolupar la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, a la qual està afiliada per la modalitat principal.

 Article 6

L’AFB es declara al marge de qualsevol política de partit, confessió religiosa i classificació social.

 Article 7

La llengua catalana és la pròpia i oficial de l’AFB

CAPÍTOL SEGON, SOCIS I SÒCIES

 Article 8

Són socis i sòcies de l’AFB, les persones físiques que havent-ne sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari, han estat acceptades per la Junta Directiva.

 8.1.0. Els socis i sòcies podran ser de les classes següents: infantils o categoria infantil, juvenil o categoria juvenil, numeraris o categoria numeraris, de mèrit o categoria mèrit i honoraris o categoria honoraris.

 8.1.1. Són socis o sòcies infantils les persones compreses entre els cinc i els catorze anys. Caldrà l’autorització materna/paterna o dels tutors legals, per escrit i signada per pertànyer a l’entitat; que estigui acompanyat d’un familiar directe major d’edat o el tutor legal; que es faci responsable de les actuacions de l’infant en les diferents activitats desenvolupades per l’AFB dins i fora dels seus locals, i que satisfacin la quota social establerta.

 8.1.2. Són socis o sòcies juvenils les persones compreses entre els quinze i els divuit anys. Caldrà l’autorització materna/paterna o del tutor legal, per pertànyer a l’entitat, excepte les persones que legalment estiguin emancipades i que satisfacin la quota social establerta.

 8.1.3. Són socis o sòcies numeraris les persones compreses entre els dinou i els seixanta-cinc anys, i que satisfacin la quota social establerta.

 8.1.4. Són socis o sòcies de mèrit les persones compreses entre els seixanta-sis anys en endavant, i que satisfacin la quota social establerta.

 8.1.5. Són socis o sòcies honoraris les persones que, tenint la majoria d’edat, s’han destacat per fets singulars a favor de l’AFB i dels seus socis o sòcies, i que a proposta de la Junta Directiva, socis o sòcies, els sigui conferida aquesta distinció en la propera Assemblea General. Aquests estan exempts de tota quota i de les derrames corresponents que es poguessin derivar en un futur.

8.2.0. La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis o sòcies i l’aprovació dels nous tipus; i les condicions per les quals s’hagin de regir correspondrà a l’Assemblea General.

 8.3.0. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà bàsicament a omplir l’imprès de sol·licitud amb les seves dades personals i bancàries que facilitarà en tot moment l’oficina de l’AFB, i l’exhibició davant de la persona que està al càrrec de l’oficina del DNI, carnet de conduir, passaport, carta de resident o document similar acreditant la seva personalitat, en el moment de formalitzar la inscripció.

8.3.1. La Junta Directiva determinarà en la propera reunió de Junta Directiva l’admissió o no del sol·licitant.

 8.3.2. En cas d’incompliment de les seves obligacions, es podrà acordar amb caràcter temporal la suspensió de la condició de soci o sòcia, la qual cosa caldrà que sigui notificada amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

 8.3.3. Cap associat no pot exercir el seu dret de vot en la presa de decisions sobre assumptes en què es trobi en situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’AFB, ni mentre desenvolupi un treball remunerat per l’associació o en col·laboració amb altres associacions, empreses o institucions (que serà de caràcter excepcional i amb el coneixement de l’Assemblea General). A petició del 10 % de les persones assistents a l’assemblea, i després d’un raonament previ i amb caràcter incidental, l’assemblea decidirà sobre aquesta qüestió mitjançant la votació separada i secreta de l’interessat.

8.3.4. En cas que la sol·licitud fos rebutjada per part de la Junta Directiva, es comunicarà per escrit el resultat de la decisió al sol·licitant, que podrà recorre davant de la propera Assemblea General de socis o sòcies.

 8.4.1. Tot soci o sòcia juvenil, numerari, de mèrit i honorari, pot delegar el seu vot, mitjançant l’imprès que s’entregarà, juntament amb la convocatòria de l’assemblea i per escrit amb la signatura de les dues persones a un altre soci o sòcia, al president o presidenta de la Junta Directiva en les diferent votacions i assemblees que es portin a terme a l’AFB.

8.5.1. Per a les persones que tenen disminucions físiques o psíquiques, l’actuació dins de l’AFB quedarà ajustada a les activitats que per a ell/ella, els seus acompanyants, socis, treballadors, col·laboradors i públic en general no representin cap situació de risc o perill.

 Article 9

 Les persones que són socis o sòcies infantils, juvenils, numeràries, de mèrit i honoraris, tenen els drets següents:

 9.1.0. Participar i gaudir de les activitats que desenvolupa l’AFB dins de les seves instal·lacions, així com les que pugui realitzar externament, i en col·laboració amb altres entitats i administracions.

9.2.0. Participar amb veu i vot a l’Assemblea General i Extraordinària, sempre que estiguin al corrent de les quotes de pagament.

 9.2.1. Els socis o sòcies infantils estaran representats per la mare/pare o tutor legal, que exerciran els drets de ser escoltats en les seves propostes i preguntes, i amb dret de vot.

 9.3.0. Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’AFB, sempre que tinguin una antiguitat mínima com a socis o sòcies de l’entitat de dos anys, que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i que no podran haver estat amonestats ni separats de les tasques pròpies de l’AFB en els darrers tres anys.

9.4.0. Queden exempts de ser electors i elegibles per als càrrec de govern de l’AFB, el socis o sòcies infantils o de categoria infantil, els socis o sòcies juvenils o de categoria juvenil i els socis o sòcies honoraris o de categoria honoraris, i les persones amb disminucions psíquiques que impedeixin la seva autonomia intel·lectual.

 9.4.1. No poden ser electors ni elegibles per al càrrec de govern de l’AFB,:

a). Els socis o sòcies majors d’edat, que tinguin interessos econòmics o comercials, tant ells com els seus familiars al voltant del món associatiu i concretament de les activitats les quals dona suport aquesta Associació.

b). Els socis o sòcies que tinguin interessos econòmics o comercials en el mercat tradicional de la plaça Masadas.

c). Els socis o sòcies que no estiguin a corrent de pagament de les quotes corresponents en el moment de la Convocatòria Electoral.

 9.5.0. Posseir un exemplar actualitzat dels estatuts i del Reglament de règim intern.

Article 10

Són obligacions dels socis o sòcies:

10.1.0. Ajustar-se a les normes estatutàries i complir els acords de l’Assemblea General, així com les normatives internes o el reglament intern aprovats posteriorment.

10.1.1. Mantenir la confidencialitat de tots el temes relacionats amb l’AFB.

10.1.2. Cap soci o sòcia està capacitat per fer declaracions públiques sobre les activitats de l’AFB, sense el coneixement i l’autorització de la Junta Directiva.

 10.1.3. Els socis de l’AFB, en les seves activitats tan internes com externes, respectaran les normes de salut i seguretat generals, com també les que estableixi l’AFB, evitant les actuacions que puguin ser perilloses tant per a ells com per a les persones, edificis, etc. que els envoltin.

 10.2.0. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’AFB amb el pagament puntual de les quotes, derrames o pagaments que a cada moment es fixin per acord de la Junta Directiva i siguin ratificats a l’Assemblea General corresponent.

 10.3.0. Comprometre’s i cooperar amb les activitats tant internes com externes, i amb la participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.

 10.4.0. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’AFB i notificar els canvis posteriors d’aquesta adreça.

 10.5.0. Facilitar un número de compte de caixa o banc, per al cobrament de les quotes, derrames o cobraments que es fixin per acord de la Junta Directiva i siguin ratificats a l’Assemblea General corresponent, i notificar els canvis posteriors d’aquest compte.

 Article 11

 La condició de soci es perd:

 11.1. Per voluntat expressa de l’interessat, comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva de l’AFB. En cas dels socis o sòcies menors d’edat, cal un escrit de la mare/pare o tutor legal expressant aquest desig.

 11.2. Pel fet de no satisfer les quotes, derrames o altres pagaments dins dels terminis establerts per la Junta Directiva i ratificats a l’Assemblea General provoca la baixa automàtica de l’AFB, entenent que aquesta és la voluntat del soci encara que no hagi estat comunicada a la Junta Directiva.

 11.3. La ratificació de la decisió presa per la Junta Directiva com a resultat de l’obertura d’un expedient sancionador per l’incompliment dels deures estatutaris, del reglament intern o per provocar un perjudici greu, moral o econòmic a l’AFB, als seus membres o a terceres persones o institucions en assumptes que estiguin implicats o col·labori l’AFB o els seus membres.

 11.3.1. El soci o sòcia te dret a ser escoltat per la Junta Directiva i exposar les seves raons, abans de l’adopció de l’acord i recórrer davant de l’Assemblea General més imminent a la decisió.

 11.3.2. Durant el període de temps entre la decisió comunicada al soci o sòcia per part de la Junta Directiva i la posterior ratificació per part de l’Assemblea General, la condició de soci o sòcia quedarà suspesa temporalment.

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

 Article 12

 12.1 Els òrgans de representació, govern i administració seran:

 12.1.1. L’Assemblea General.

 12.1.2. La Junta Directiva.

12.2. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de l’AFB, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per la Junta Directiva.

 12.3. Integren l’Assemblea General tots els socis i sòcies de l’AFB que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria o quan tingui lloc l’Assemblea. En el cas dels socis o sòcies infantils, la seva mare/pare o representant legal.

 12.4. L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària.

 12.4.1. És Assemblea General ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per tenir coneixement i aprovar, com a mínim, les matèries següents:

 12.4.1.a. Memòria de les activitats realitzades durant l’any.

 12.4.1.b. Liquidació de l’exercici vençut.

 12.4.1.c. Pressupost per l’exercici econòmic següent.

 12.4.1.d. Activitats previstes per desenvolupar en l’exercici següent.

 12.4.2. Són Assemblees Generals extraordinàries la resta d’assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici. Principalment:

 12.4.2.a. Eleccions a Junta Directiva.

 12.4.2.b. Modificació d’Estatuts i reglament intern.

 12.5. L’Assemblea General, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

 12.5.1. Fixació de la quantitat de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.

 12.5.2. Establiment de les quotes extraordinàries o derrames.

 12.5.3. Adquisició o gravamen dels béns mobles o immobles de l’AFB, els valors dels quals excedeixin el 20% del pressupost anual de l’exercici en curs.

 12.5.4. Propostes que els socis o sòcies vulguin presentar a l’assemblea.

 12.5.5. Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’assemblea.

 12.5.6. La federació o separació amb altres associacions amb objectius semblants.

 12.5.6. Modificació d’estatuts.

 12.5.7. El reglament intern.

 12.5.8. Proposta de fusió o segregació de l’entitat.

 12.5.9. Dissolució de l’entitat.

 12.5.10. Tots els membres de l’AFB quedaran subjectes als acords vàlidament presos per l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 Article 13

La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva a instància pròpia o a petició de les persones associades. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel mateix òrgan assembleari en els últims dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demana un 10 % de socis o sòcies majors d’edat.

Des del dia que la Junta Directiva en rebi la sol·licitud en forma fins a la convocatòria de l’Assemblea no poden passar més de trenta dies.

13.1.0. Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat de membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i segona convocatòria han de passar trenta minuts.

13.2.0. Els acords s’han de prendre per majoria de la gent present al moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.

13.3.0. L’Assemblea General estarà presidida per una mesa integrada pel president o presidenta, i la resta de components de la Junta Directiva, i actuarà com a secretari o secretària que sigui de l’AFB.

13.3.1. El president o presidenta podrà emetre un vot de qualitat decisiva en casos d’empat.

 13.4.0. Una vegada realitzada l’acte de l’Assemblea General serà feta publica en l’espai de trenta dies, mitjançant la pagina web de l’AFB i concretament al fòrum intern dedicat al socis o sòcies, als taulells d’anuncis de la seu de l’AFB i taller de l’entitat.

 Article 14

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’AFB, que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats, com també gestionar-ne el funcionament.

14.1.0. La Junta Directiva està formada per un mínim de tres persones, una de les quals serà el president o presidenta, una altra serà el secretari o secretària, i la tercera que serà el tresorer o tresorera.

14.1.1. Formen part de la Junta Directiva, a més dels càrrecs preceptius citats anteriorment, el vicepresident o vicepresidenta, i els vocals responsables de les diferents seccions de l’entitat.

14.1.2. Qualsevol membre de la Junta Directiva haurà de reunir com a mínim els requisits següents:

14.1.2.a. Ser major d’edat civil.

14.1.2.b. Tenir un antiguitat a l’entitat superior als dos anys, des de la seva aprovació com a soci a la Junta Directiva.

14.1.2.c. No tenir suspesa la condició de soci o sòcia a causa d’un expedient disciplinari durant el moment de la convocatòria.

14.1.2.d. No haver estat amonestat, ni separat de les tasques pròpies de l’AFB en els darrers tres anys.

14.1.2.e. No poden ser electors ni elegibles per al càrrec de govern de l’AFB,:

a). Els socis o sòcies majors d’edat, que tinguin interessos econòmics o comercials, tant ells com els seus familiars al voltant del món associatiu i concretament de les activitats les quals dona suport aquesta Associació.

b). Els socis o sòcies que tinguin interessos econòmics o comercials en el mercat tradicional de la plaça Masadas.

c). Els socis o sòcies que no estiguin a corrent de pagament de les quotes corresponents en el moment de la Convocatòria Electoral.

14.2.0. Correspon al president o presidenta: la representació legal de l’AFB, i té poders per signar qualsevol compromís en nom d’aquesta en compliment dels acords de l’Assemblea General i els de la Junta Directiva.

14.2.1. Correspon al president o presidenta presidir totes les Assemblees Generals i les reunions de Junta Directiva.

14.2.2. El president o presidenta podrà emetre un vot de qualitat decisiva en casos d’empat.

14.2.3. Pot establir convenis, col·laboracions i contractes amb empreses, administracions, entitats, col·lectius i persones, amb la finalitat de col·laborar i potenciar l’AFB.

14.2.4. Pot delegar la seva representació a qualsevol membre de la Junta Directiva.

14.2.5. Pot delegar la seva representació a qualsevol soci o sòcia membre de l’AFB, sempre que per motius personals no es pugui desplaçar qualsevol membre de la Junta Directiva, i hi hagi un soci o sòcia present a l’acte. Aquest soci està obligat a transmetre les indicacions de la Junta Directiva i posteriorment a notificar per escrit a la Junta Directiva els acords pactats, en el termini de quinze dies posteriors a l’acte.

14.3.0. Conjuntament amb el tresorer o tresorera, tindrà la signatura per disposar dels fons de l’AFB dipositats a entitats de crèdit o d’estalvi.

14.4.0. L’autorització amb el seu vistiplau dels pagaments que l’AFB hagi de fer.

14.5.0. Correspon al vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, substituir el president o presidenta en cas d’absència, vacant o malaltia. El vicepresident o vicepresidenta, a més, podrà efectuar les funcions que li encomani la Junta Directiva.

14.5.1. Una vegada s’incorpori el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta informarà el primer en el termini de quinze dies, i en presència de la Junta Directiva de totes les decisions preses pel vicepresident o vicepresidenta en el període substituït.

14.5.2. Conjuntament amb el tresorer o tresorera i el president o presidenta, tindrà la signatura per disposar dels fons de l’AFB dipositats en entitats de crèdit o d’estalvi.

14.6.0. El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents i d’autoritzar les certificacions que calgui lliurar, que afectin la marxa administrativa de l’entitat i de portar el registre d’associats i el llibre d’actes.

 14.7.0. El tresorer o tresorera és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta, al secretari o secretària de l’entitat i altres membres de Junta Directiva.

14.7.1. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis i sòcies de l’entitat a l’Assemblea General.

14.7.2. Pagarà les factures aprovades i autoritzades per la Junta Directiva i el president o presidenta respectivament.

14.7.3. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

14.7.4. El tresorer o tresorera és el responsable dels temes fiscals que siguin tributaris de l’AFB.

14.7.5. Tindrà la firma, conjuntament amb el president o presidenta, i el vicepresident o vicepresidenta, per obrir dipòsits en entitats de crèdit o estalvi.

14.7.6. Per al pagament mitjançant entitats de crèdit o estalvi, cal la signatura conjunta del tresorer o tresorera i del president o presidenta, i en el cas d’absència del president o presidenta del vicepresident o vicepresidenta.

14.7.7. El tresorer o tresorera podrà delegar part de la seva gestió a un soci o sòcia de l’AFB, sempre que prèviament hagi estat comunicat a la Junta Directiva i que aquesta hi doni el vistiplau.

14.8.0. L’adscripció dels càrrecs de Junta Directiva, llevat del president o presidenta, s’ha de fer entre els socis i sòcies que integrin la Junta Directiva, deixant-ho a la decisió de la persona que ocupa la Presidència.

14.9.0. Els vocals. La Junta Directiva, amb l’aprovació de l’Assemblea General, podrà crear vocals, comissions o grups de treball permanents o bé per actuacions temporals. Davant de cada un hi haurà un vocal responsable de la bona marxa del grup de treball o vocalia, que serà membre de ple dret de la Junta Directiva. Quan es renovin els càrrecs de Junta Directiva, es renovaran les vocalies.

14.10.0. Els interventors de comptes són els socis o sòcies que sense ser membres de la Junta Directiva donaran fe davant de l’Assemblea General de l’estat dels comptes de l’exercici en curs.

14.10.1. El nombre d’interventors serà de dues persones majors d’edat i que no siguin socis honoraris o sòcies honoràries, ni hagin estat amonestats ni separats de les tasques pròpies de l’AFB en els darrers tres anys, ni estiguin pendents d’expedients sancionadors o situacions similars, i tingui una antiguitat a l’entitat superior als dos anys.

14.10.2. L’elecció dels interventors de comptes es farà a l’Assemblea General Ordinària davant de tots els presents, que seran escollits mitjançant un sorteig on hi haurà inclosos tots els socis o sòcies amb dret a vot (excepte els menors d’edat i els socis o sòcies honoraris).

14.10.3. El càrrec d’interventor de comptes és de caràcter obligatori i vinculant de les seves obligacions com a soci o sòcia de l’AFB.

14.10.4. Es reuniran juntament amb el tresorer o tresorera un mínim d’un cop per semestre per verificar l’estat de comptes.

14.10.5. La vigència de la seva actuació serà d’un any natural, corresponent al temps de l’exercici econòmic de l’entitat.

14.11.0. És competència de la Junta Directiva:

14.11.1. La convocatòria de les assemblees.

14.11.2. La convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.

14.11.3. La presentació a l’Assemblea General de l’informe o de la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic, amb el balanç i el compte de resultats, el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

14.11.4. L’admissió, baixa per falta de pagament, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.

14.11.5. La Junta Directiva ha de ser convocada per la persona que ocupi la Presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç de membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat de membres que la componen.

14.11.6. Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple de membres presents. Correspon a la persona que ocupi la Secretaria d’estendre l’acta de les reunions de Junta Directiva.

14.11.7. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de manera succinta.

 14.11.8. Qualsevol membre de la Junta Directiva és responsable de la seva actuació davant l’Assemblea General.

 14.11.9. Cap membre de la Junta Directiva pot tenir compensacions econòmiques derivades del seu càrrec.

 14.12.0. La Junta Directiva és l’únic portaveu capacitat per relacionar-se amb els mitjans de comunicació.

 14.13.0. L’elecció de membres de Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de quatre anys. Tots el càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

 Article 15

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a conducta disciplinària dels socis o sòcies, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de trenta dies següents a la data de la seva adopció.

CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

 Article 16

Cada membre de la Junta Directiva s’ha de proveir mitjançant sufragi lliure, directe igual i secret entre els socis i sòcies amb dret a vot.

Article 17

Són electores i elegibles totes les persones que siguin socis majors d’edat, que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia ni estiguin pendent d’expedients sancionadors en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i que no podran haver estat amonestats, ni separats de les tasques pròpies de l’AFB, en els darrers tres anys.

17.1.0 No poden ser electors ni elegibles per al càrrec de govern de l’AFB,:

a). Els socis o sòcies majors d’edat, que tinguin interessos econòmics o comercials, tant ells com els seus familiars al voltant del món associatiu i concretament de les activitats les quals dona suport aquesta Associació.

b). Els socis o sòcies que tinguin interessos econòmics o comercials en el mercat tradicional de la plaça Masadas.

c). Els socis o sòcies que no estiguin a corrent de pagament de les quotes corresponents en el moment de la Convocatòria Electoral.

17.1.1. No són elegibles els socis o sòcies honoraris, i les persones a qui les disminucions psíquiques de les seves capacitats intel·lectuals impedeixin exercir càrrecs de Junta Directiva.

Article 18

La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions s’ha de fer independentment de les Assemblees Generals Ordinàries.

Article 19

La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels darrers sis mesos abans de la seva vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 20

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

20.1.0. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.

20.2.0. Presentació i proclamació de candidatures.

20.3.0. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació de qui guanyi.

20.4.0. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia que es facin, han de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60 dies.

Article 21

La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci a la seva pagina web, per correu electrònic, per tramesa directa a socis i sòcies; i en tot cas, s’ha de fer públic al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a les diferents Federacions a què pertany l’entitat.

Article 22

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector o electora i candidat o candidata, designació dels components de la Junta Electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació de qui vota.

Article 23

Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha de disposar de la constitució de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per un nombre de tres membres i un nombre igual de suplents.

23.1.0. Aquest membres són:

23.1.1. President o Presidenta, que recau en la persona de més antiguitat com a soci o sòcia de l’AFB. El seu suplent/a serà la següent persona amb antiguitat a l’entitat.

23.1.2. El/la vocal ha de ser el soci o sòcia de menor antiguitat a l’AFB. El seu suplent/a serà la següent persona amb antiguitat a l’entitat.

23.1.3. Actua com a secretari/ària, el que és de Junta Directiva de l’AFB. El seu suplent/a serà el/la vocal de més edat membre de Junta Directiva.

Article 24

Dins els dos dies següents a la seva designació, els i les components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment.

Article 25

Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o sòcies, els candidats o candidates, i publicar i comunicar els resultats.

Article 26

Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar dins dels tres dies següents.

26.1.0. Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el termini de tres dies següents a la notificació de l’acord impugnat.

Article 27

Les candidatures han d’incloure el nom i cognoms dels socis o de les sòcies candidates encapçalades per qui opta a la presidència.

Article 28

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació de les persones que la componguin com a elegides per a Junta Directiva.

Article 29

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 30

La realització de les eleccions s’ha de dur a terme per a una data que no sigui abans dels trenta dies següents a la proclamació de candidatures i que no ultrapassi el termini màxim previst del procés electoral que preveu l’article 20 d’aquest estatuts.

Article 31

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la Junta Electoral mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i a les diferents federacions de la qual forma part l’AFB.

Article 32

Qui compongui la candidatura elegida ha de prendre possessió dins del set dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 33

El cessament dels components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

33.1.0. Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.

33.2.0. Sol·licitud de l’interessat o la interessada

33.3.0. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

33.4.0. Pèrdua de la condició de soci o sòcia de l’AFB.

33.5.0. Pèrdua de qualsevol de les condicions per optar a l’elecció.

33.6.0. Decisió disciplinària executiva que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’AFB.

33.7.0. Aprovació d’un vot de censura.

Article 34

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

34.1.0. Sol·licitud de l’interessat o la interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.

34.2.0. Suspensió de la condició de soci o sòcia.

34.3.0. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

34.4.0. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un o a una de les seves components, si així ho acorda la Junta Directiva.

Article 35

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president o de la presidenta, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident o vicepresidenta. En cas d’absència del vicepresident o de la vicepresidenta, l’ha de substituir la persona de la Junta amb més antiguitat com a soci o sòcia de l’AFB.

Article 36

En cas d’haver-hi vacants o incorporacions a la Junta Directiva fora del procés electoral perquè no s’han proveït la totalitat dels càrrecs o per cessament o suspensió d’alguns o algunes dels seus components, sempre que no afecti el càrrec Presidencial, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre qui tingui la consideració d’elegible per al càrrec que s’ha de proveir

36.1.0. Aquesta provisió transitòria és delegada a la Junta Directiva, i la decisió haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General que convoqui l’entitat.

36.2.0. Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només per al temps que quedi de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma la persona que es designi per substituir un membre de la Junta Directiva amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de la persona substituïda s’ha de limitar al temps de suspensió de qui substitueix, que es reincorporarà un cop acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previstos en aquests Estatuts.

Article 37

 No obstant el previst en els articles 35 i 36 d’aquests Estatuts, si la dimissió, renúncia o el cessament dels o les components de la Junta Directiva es produeix de manera simultània i generalitzada, cal constituir una Comissió Gestora quan es doni un dels supòsits següents:

37.1.0. Sempre que les vacants afectin més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi el de president o de presidenta.

37.2.0. Quan les vacants afectin més del 75% de membres de la Junta Directiva, però no el president o presidenta.

 37.3.0. En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a quatre persones.

 37.4.0. La Comissió Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.

 37.5.0. S’exceptuen d’aquesta regulació els supòsits en què la dimissió es produeix per la decisió de qui cessa de presentar-se en una candidatura en el procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la Junta Directiva un terç (1/3) de les persones, la Junta Directiva es manté amb aquestes persones sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la Comissió Gestora; en cas contrari, els i les membres que no hagin dimitit més els titulars de la Junta Electoral es constituiran en Junta Provisional fins a l’acabament de les eleccions.

 CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

 Article 38

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president o la presidenta de l’AFB, qualsevol membre de la Junta Directiva, o la totalitat de la Junta Directiva, cal que ho demani per escrit de manera raonada i motivada la majoria de membres de la Junta Directiva o, com a mínim, el 20% dels socis o sòcies de l’AFB.

Article 39

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins del deu dies següents, s’ha de constituir una mesa de cinc persones formada per dos membres de Junta Directiva que designi aquesta, les dues primeres persones signants de la sol·licitud i un o una delegada de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril que no sigui soci o sòcia de l’AFB, que ocuparà la Presidència de l’entitat.

Article 40

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud del vot de censura per part de la mesa als requisits assenyalats a l’article 38 d’aquests Estatuts, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a quinze dies ni superior a trenta dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblea.

 Article 41

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels dos terços (2/3) dels socis i sòcies assistents a l’assemblea convocada, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25 % del total de membres de ple dret de l’AFB.

 Article 42

Un cop acordat el vot de censura, el president o la presidenta, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el regim de previsió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 35 al 37 d’aquests Estatuts.

 CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC

 Article 43

En el moment de la creació de l’AFB, el patrimoni fundacional va ser el de l’aportació dels socis i de les sòcies fundadores. Actualment el patrimoni està format pel material ferroviari, modelisme ferroviari, documental, hemeroteca, fotogràfic, històric i cultural a disposició dels socis i sòcies, com també de les persones, col·lectius, empreses, administracions i entitats que vulguin consultar els seus arxius, o que s’estableixin col·laboracions temporals amb l’AFB

 43.1.0. L’AFB se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de l’associacionisme, modelisme, documentació, història i cultura ferroviària que desenvolupa l’entitat, i en especial la relacionada amb el Districte de Sant Andreu, a causa del seu passat i present en referència amb el ferrocarril i el transport ferroviari. Les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre socis i sòcies o membres de la Junta Directiva.

 43.2.0. La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’AFB amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20 %. En cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària, per tal que l’assemblea autoritzi el pressupost complementari.

 43.3.0. L’Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva l’adquisició, el gravamen de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici en curs, fins a un import conjunt que no excedeixi el 20 % del pressupost d’ingressos durant l’esmenta’t exercici. Per excedir aquest límit, cal que la pròpia prèvia sigui aprovada per les dues terceres (2/3) parts d’assistents a l’assemblea.

43.3.1. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor de socis o sòcies de l’AFB.

 43.3.2. L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alineació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi el 20 % del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’ha de tractar a l’Assemblea General i ha de ser aprovat per les dues terceres (2/3) parts d’assistents.

 43.4.0. L’AFB no podrà prendre cap acord ni efectuar cap acte que pugui comprometre de manera irreversible el seu patrimoni o l’activitat que constitueix l’objecte propi de l’entitat. En cas de dubte o a petició d’un 10 % de socis i sòcies amb dret a vot, serà un requisit indispensable l’emissió d’un informe previ favorable per part de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

43.5.0. El producte obtingut de l’emissió de títols, crèdits o préstec, s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició de material ferroviari de caràcter històric i documental, que formarà part del patrimoni històric i cultural i que és un dels objectius de l’AFB.

43.6.0. Els recursos econòmics de l’AFB es nodriran principalment de:

43.6.1. Les quotes i derrames aportades pels socis o sòcies.

43.6.2. Les donacions, llegats o herències.

43.6.3. Les subvencions oficials o privades.

43.6.4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

43.6.5. Les rendes derivades de les activitats econòmiques, la gestió i organització d’espais destinats als socis o sòcies, entitats, col·lectius, empreses, administracions i públic en general que s’hauran d’invertir en la consecució dels objectius d’interès general de l’AFB

43.6.6. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DOCUMENTAL

 Article 44

Integren el règim documental i comptable, els següents:

44.1.0. El llibre d’actes.

44.2.0. El llibre de registre de socis i sòcies.

44.3.0. El llibre de comptabilitat.

44.4.0. Els balanços i comptes de guanys i pèrdues.

44.5.0. La memòria econòmica.

44.6.0. El llibre de donacions.

44.7.0. El registre del patrimoni documental, fotogràfic, hemeroteca, històric, etc, que forma part de l’AFB.

CAPÍTOL OCTAU: RÈGIM DISCIPLINARI

 Article 45

El règim disciplinari associatiu s’estén a conèixer les normes elementals de conducta individual, col·lectiva i dins d’una associació de caràcter cultural com és l’AFB.

Article 46

La potestat disciplinària confereix als titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis i sòcies, treballadors o treballadores i membres de Junta Directiva.

Article 47

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

47.1.0. A la Junta Directiva.

47.2.0. A l’Assemblea General.

Article 48

48.1.0. Per mitjà de reglament de règim intern, aprovat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General, s’estableix un regim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.

48.2.0. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància pels òrgans de representació, govern i administració, la persona interessada pot interposar recurs davant de l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini que marca la llei.

CAPÍTOL NOVÈ: REFORMA DELS ESTATUTS

 Article 49

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’Assemblea General convocada mitjançant votació favorable de les dues terceres (2/3) parts dels socis i sòcies assistents amb dret de vot, sempre que siguin respectuosos amb el que estableix la Llei orgànica 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

CAPÍTOL DÈCIM: CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

 Article 50

 L’AFB es pot extingir per:

50.1.0. Fusió o absorció en altres associacions; s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria de dos terços (2/3) de socis i sòcies assistents a l’Assemblea General convocada.

50.1.1. Excepcionalment, l’AFB es pot dissoldre per l’acord adoptat en Assemblea General convocada per una majoria de dues terceres (2/3) parts de socis i sòcies assistents, i sempre que representin la majoria del total de la gent associada amb dret a vot.

50.1.2. Resolució Judicial.

50.1.3. Per altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.

50.1.4. L’extinció de l’AFB, per qualsevol causa, comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part de la seva inscripció al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Seguidament es posarà en coneixement de l’Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Andreu, del Registre d’entitats de la ciutat de Barcelona, del Consell de barri de Sant Andreu, de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, i dels òrgans de participació associativa a què estigui acollit l’AFB.

Article 51

51.1.0. Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat on radica, d’acord amb els seus estatuts. A tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats associatives i culturals.

51.2.0. Igualment, aquest fet es posarà en coneixement del Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Andreu, del Registre d’entitats de la ciutat de Barcelona, del Consell de barri de Sant Andreu, de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, i dels òrgans de participació associativa a què estigui acollit l’AFB

CAPÍTOL ONZÈ: DISPOSICIONS FINALS

 Article 52

La interpretació de l’articulat, dels punts i/o matisos que el contingut dels presents Estatuts pugui donar, queda a criteri de la Junta Directiva, en cas de recurs, de l’Assemblea General en última instància, i de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en cas de discrepàncies en aquest articulat.

Article 53

Aquests estatut són vigents a partir de les vint-i-quatre hores del seu registre en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Article 54

Aquest estatut deixen sense efecte tots els anteriors.

Vistiplau del president                                                     Signat, el secretari

Joan Llobera i Velasco                                                        Santi Compte i Fajarí

R E S O L U C I Ó

Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada per el senyor Santi Compte Fajarí i altres, d’inscripció de la modificació d’estatuts de l’associació denominada Agrupament ferroviari de Barcelona en el Registre d’Associacions de la Generalitat.

Relació de fets 

1. En data 17/06/2013, el senyor Santi Compte Fajarí, presenta una sol·licitud d’inscripció, en el Registre d’Associacions, de la modificació d’estatuts de l’associació denominada Agrupament Ferroviari de Barcelona, de Barcelona (Barcelona), inscrita amb el núm. 13576 de la secció 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de l’acta de l’assemblea de data 01/06/2013 i els nous estatuts expedits pel secretari de l’entitat amb el vistiplau del president.

2. La modificació estatutaris afecta, bàsicament, determinats aspectes de la regulació de l’organització interna consistents en que “no poden ser electors ni elegibles per al càrrec de govern de l’AFB: a) els socis o sòcies majors d’edat, que tinguin interessos econòmics o comercials, tant ells com els seus familiars al voltant del món associatiu i concretament de les activitats que suporta aquesta associació. b) Els socis o sòcies que tinguin interessos econòmics o comercials en el Mercat Tradicional de la Plaça Masadas. c) Els socis o sòcies que no estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents en el moment de la convocatòria electoral”.

Fonaments de dret

L’article 22 de la Constitució espanyola.

L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions.

S’han complert les disposicions vivents en la tramitació de l’expedient i aquesta Direcció General és competent per resoldre sobre la procedència de la inscripció sol·licitada, considerant que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o les llicencies pertinents.

Per això,

RESOLC:

Inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat la modificació esmentada, en els termes transcrits en els nous estatuts que s’adjunte.

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persones interessada/es hi pot/den interposar recurs d’alçada davant del conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri/n convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs d’alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d’haver-se interposat no se n’ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/les persona/es interessada/es podrà/an interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà que s’hagi produït l’acte presumpte desestimatori del recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Santiago Ballester i Muñoz