Cercar Fitxes a l’Àlbum

Complimenteu els camps de cerca desitjats:

 


Informació de cerca

La selecció es du a terme restringint totes les fitxes als camps de cerca complimentats, ignorant restriccions per als no utilitzats.

Als camps dobles, la restricció actua en dos sentits:

  1. Si només es complimenta el primer valor, la restricció es fa per a les fitxes en que aquest camp coincideix amb el valor informat.
  2. Si es complimenten ambdós valors, la restricció es fa per a les fitxes en que aquest camp està comprés entre els dos valors, inclosos aquests.
  3. Si es complimenta només el segon valor, la restricció s’ignora sigui quin sigui aquest valor.

Al camp Dades de Preservació es pot complimentar:

  1. Una dada a cercar a les fitxes que tenen material preservat. Per exemple: una matrícula, un nom de locomotora, una ubicació del material preservat, etc…
  2. Un asterisc ‘*’ per restringir a només fitxes amb material preservat per a qualsevol cerca informada a la resta de camps. Per exemple, es pot indicar “ST” a Rodatge i “*” a Dades de Preservació, per tal de cercar fitxes de l’Àlbum RENFE amb locomotores ‘Saddle Tank’ preservades.
  3. Un signe d’admiració ‘!’ per restringir a només fitxes amb material NO preservat per a qualsevol cerca informada a la resta de camps. Per exemple, es pot indicar “241” a Rodatge i “!” a Dades de Preservació, per tal de cercar fitxes de l’Àlbum RENFE amb locomotores ‘Muntanya’ sense cap element de la sèrie preservat.

Als camps de cerca de Material elèctric i de Material tèrmic es pot complimentar, a més dels valors de cerca:

  1. Un asterisc ‘*’ per restringir a només fitxes amb material del tipus de tracció desitjat. Per exemple, es pot indicar “Vilanova” a Preservació i “*” a Tensió d’alimentació, per tal de cercar fitxes de l’Àlbum RENFE amb locomotores de tracció elèctrica (funcionant a qualsevol tensió) preservades al Museu de Vilanova.
  2. Un signe d’admiració ‘!’ per excloure de la cerca les fitxes amb material d’aquests tipus de tracció. Per exemple, es pot indicar “CAF” a Fabricant i “!” a Motor, per tal de cercar fitxes de l’Àlbum RENFE amb material fabricat per CAF que no sigui de tracció tèrmica.

Les dades fan referència a les que figuren a les fitxes de l’Album RENFE, tret de la velocitat màxima autoritzada, que s’ha extret de la “Circular núm. 46 de Material y Tracción“, de l’any 1951, que els companys de l’ A.Z.A.F.T. (Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías) han posat a disposició de tothom.